معرفی

مشخصات فردی

مولود احمد

نام - نام خانوادگی : مولود   احمد

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : اقتصاد

محل خدمت : دانشکده اقتصاد و حسابداری

مرتبه علمی : مربی

پایه : 16

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377-11-01

مولود احمد
مولود احمد

محل خدمت :
    دانشکده اقتصاد و حسابداری
مرتبه علمی :
    مربی
^